24bits hi-res

 1. themask
 2. themask
 3. themask
 4. themask
 5. themask
 6. themask
 7. themask
 8. themask
 9. themask
 10. themask
 11. themask
 12. themask
 13. themask
 14. themask
 15. themask
 16. themask
 17. themask
 18. themask
 19. vẫn_mãi_là_người_đến_sau
 20. vẫn_mãi_là_người_đến_sau